miniprovozy
Zisk farmářů stěží pokrývá náklady

Zemědělská prvovýroba patří v České republice co do ziskovosti k velmi problémovým oblastem. Zejména v segmentu potravinářství je v dnešní době díky nastavení trhu zisk většiny ze zemědělských prvovýrobců podmíněn jedině úspěchem v primární produkci.

Díky roztříštěnosti a nejednotnosti však tito farmáři nemají dostatečně silnou vyjednávací pozici vůči distributorům. Nerovnoměrný stav jednání mnohdy vytvoří patovou situaci, kdy zisk z prodeje potravin v surovém stavu prvovýrobcům stěží pokrývá výrobní náklady.

Správně zvolené produkty nabídnuté zákazníkům ve správný čas se však na trhu bezproblémově uplatní. Studie v této oblasti navíc prokazují, že nejvyšší výnosy přichází k zemědělcům až ve chvíli, kdy nabídnou zákazníkovi suroviny zpracované do podoby konečných produktů.


Nedaří se překonat sezónnost produkce

Typické výrobky jako mléko, maso, čerstvé ovoce a zelenina mají v surovém stavu na trhu velmi nízkou cenu. Samotným lokálním farmářům-producentům se nedaří překonat sezónnost produkce, neboť tito často nemají technologie ani další možnosti, které by jim umožnily produkty v surovém stavu ve vlastní režii delší dobu skladovat a nabídnout na trh v okamžiku zvýšené poptávky (a tedy v okamžiku, kdy bude pravděpodobný i vyšší zisk). Další možností je tyto suroviny rovnou zpracovat do konečných produktů, kterou jsou díky současnému nastavení trhu pro producenty ziskovější.


Technologie výroby jsou dostupné

Přitom technologie potřebné ke zpracování surovin do produktů s vyšší přidanou hodnotou jsou dnes na trhu přístupné. Jejich využití v nízkonákladových maloobjemových provozech navíc není z finančního hlediska tolik zatěžující, jak by se na první pohled mohlo zdát.


Miniprovozy přiblíží prvovýrobu zákazníkům

Projekt miniprovozů umožní farmářům přiblížit zemědělskou výrobu zákazníkovi a současně přijít s rozmanitější nabídkou, která doplní dnes do jisté míry omezenou nabídku potravinářských velkoprovozů a obohatí ji o regionální prvek.

V průběhu projektu vzniknou v rámci regionu menší zpracovatelská a skladovací centra, která umožní menším producentům zpracovat do výrobků s větší přidanou hodnotou výsledky zemědělské produkce nebo v případě skladovacích prostor uskladnit výrobky po dobu, než se zvýší jejich prodejní cena. Větší a dobře organizované skupiny producentů mohou zbudovat svá vlastní centra, případně uzavřít partnerství s dalšími společnostmi, které mají příslušné odborné znalosti. Dobře zavedené, fungující a prosperující výrobní systémy vlastněné a provozované jednotlivci či organizacemi producentů by měly snadněji přilákat další investice na rozvoj odvětví zpracování potravin.


Nové kapacity usnadní farmářům výrobu

Zpracovatelské a skladovací kapacity usnadní prvovýrobcům přeměnu surovin do konečných produktů. Větší skupiny producentů také snadněji naváží užší vazby s centrálními zpracovateli, kteří dnes tvoří dominantu trhu se všemi pozitivními i negativními dopady na prvovýrobce.

Prvním krokem projektu bude podrobná analýza trhu a lokalit. Během analýzy dojde k identifikování vhodných prvovýrobců a vhodných míst pro zbudování pilotních miniprovozů.

Z analýzy vyplynou specifické podmínky regionu. Na jejich základě vznikne podnikatelský záměr včetně přesné organizace provozu, nastavení přijatelných smluvních podmínek a také zajištění provozních a regulačních podmínek stanovených jednak specifiky regionu, jednak platnou legislativou ČR.

Vzhledem k tomu, že se počítá s menšími objemy provozů, než jaké využívají velcí centrální zpracovatelé, a za využití surovin zejména lokální produkce, náklady na zbudování miniprovozů budou nižší.

Zájemci o vybudování miniprovozů požádají o dotaci na jejich zbudování na základě zpracovaného podnikatelského plánu.

Následně dojde k provedení jednotlivých dílčích kroků budování miniprovozu, jejichž sled bude u každého miniprovozu jedinečný. (Jedná se např. o uzavření smluv s dodavateli ingrediencí, obalů a dalších potřebných technologií, s vyjednání distribučních kanálů a další).

Současně bude probíhat výstavba miniprovozu se zajištěním dodržení všech dotčených právních, hygienických a dalších požadavků.


Poradenské centrum spojí prvovýrobce

Další samostatnou aktivitou projektu je vytvoření konzultačně poradenského centra, které nabídne zájemcům o vytvoření miniprovozů potřebné know-how.

Poradenské centrum může také fungovat jako prostředník jednak v jednání jednotlivých miniprovozů s distributory, jednak usnadní navázání užších vztahů prvovýrobců s centrálními zpracovateli, s dodavateli a vývojáři nových zpracovatelských technologií a poskytovat další obdobné služby.

Dalším z úkolů centra bude poskytování nezbytných školení a dalších činností v oblasti legislativy, technologií provozu a dalších oblastech podle poptávky.


Benefity pro farmáře

Klienti projektu získají jedinečnou příležitost, jak své produkty nabídnout široké skupině lokálních i regionálních spotřebitelů.

Projekt farmářům umožní vytvořit dostatečné zázemí pro dlouhodobější uskladnění prvovýrobků i pro jejich druhotné zpracování. Tím dojde k omezení dnes běžného jevu, kdy se zemědělské provovýrobky v surovém stavu často prodávají nejčastěji distributorům nebo k dalšímu zpracování větším subjektům za nižší ceny, než za jaké se například prodávají zpracované v druhotné produkty. Dojde-li ke zpracování do výrobku s přidanou hodnotou hned u prvovýrobce, zvýší se i možný zisk ze zemědělské produkce.

Zapojením do sítě miniprovozů navíc farmáři získají zcela nové zákazníky, kteří tyto potraviny běžně nakupují na jiných místech. A vzhledem k spojení do větších sdružení potom díky větší vyjednávací síle získají vůči distributorům pevnější vyjednávací pozici. V případě větších zpracovatelských center mohou miniprovozy napomoci ke zvýšení konkurence českých zemědělských prvovýrobců jednak v rámci regionálního trhu, jednak vůči dováženým potravinám.


Benefity pro zákazníky

Zákazníkům se otevřou nové trhy s potravinářskými výrobky lokální produkce a získají přístup k druhotným zemědělským produktům vzniklým z lokálních surovin. Nové miniprovozy pomohou rozšířit nabídku výrobků zemědělské produkce v regionu za nižší ceny, neboť budou pocházet přímo od prvovýrobců, kteří budou svojí vlastní značkou ručit za kvalitu, čerstvost a ekologickou čistotu celé produkce.


Benefity pro lokalitu/region

Miniprovozy vytvoří v lokalitě nová pracovní místa v oblasti zpracování surovin zemědělské výroby, dodavatelů obalů, ingrediencí, distribuce produktů i v návaznosti na nárůst poptávky také přímo v prvovýrobě. Při budování miniprovozů vznikne v lokalitě dočasná poptávka po stavebních pracích a další poptávky v přidružených oborech.

Zbudovaná technologická řešení transformace primárních zemědělských produktů umožní farmářům zvýšit odbyt v rámci regionu, aniž by však došlo k výraznějšímu ekologickému zatížení lokality.

Lokalita s vybudovanými miniprovozy se zatraktivní i pro zákazníky, neboť produkty z miniprovozů napomohou ke zvýšení rozmanitosti spotřebního trhu v rámci lokality a nabídnou dnes často hůře dostupné kvalitní čerstvé suroviny. Navíc bude nová nabídka celkově působit na kultivaci spotřebních návyků lokálních zákazníků.

Zemědělské miniprovozy dále nabídnou příležitost oživit lokální turistický ruch. Díky produktům z miniprovozů bude lokalita moci efektivně reagovat na zájem ve společnosti jednak přímo o gastroturistiku, jednak o vzrůstající trend v nabídce pokrmů připravených z lokálních surovin. I díky miniprovozům tak bude lokalita schopna své stávající klientele nabídnout nové zážitky, případně svou nabídkou osloví klientelu zcela novou.