živnoparky
Skutečná podpora podnikání

Připravovaný projekt Živnoparky nabízí živnostníkům a dalším menším podnikům ucelený program faktické podpory, která jim umožní vytvořit nová pracovní místa i v regionech s obtížnou zaměstnavatelností. Místní samospráva díky projektu živnoparky získá příležitost zkultivovat nyní nevyužívané zatížené lokality.


Podpora má v současnosti rezervy

V současné době doznívá v české ekonomice boom budování velkých průmyslových zón pro zahraniční investory. Vidina nově vzniklých pracovních míst i v regionech, kde se nová pracovní místa jinak tvoří velmi obtížně, spolu s očekávaným růstem HDP vede často k poskytnutí dalších výhod pro investory, jako jsou například „daňové prázdniny“ či jiné formy pobídek.

Zatímco velkým nadnárodním koncernům stát mnohdy přímo nadbíhá nebo jej k nadbíhání nutí různé okolnosti, v České republice neexistuje ucelený program faktické podpory živnostníků a malých a středních podniků. Ty však dnes tvoří více než 35 % českého HDP, více než 60 % se podílejí na zaměstnanosti, a představují 99,8 % z celkového počtu podnikatelských subjektů. Jejich role navíc stále roste, neboť v době, kdy velké firmy ztrácí zakázky a propouští zaměstnance, tvoří živnostníci a menší podniky hlavní zdroj nových pracovních míst.

Podpora směřovaná k menším podnikatelům a živnostníkům má dlouhodobě rezervy, český stát jejich potenciálu dlouhodobě příliš nevyužívá. Projekt Živnoparků přichází se záměrem nerovnoměrný vztah mezi malými podniky a velkými zahraničními investory alespoň z části dorovnat.


Pro menší podnikatele

Živnoparky vytváří unikátní situaci, neboť dokáží udržet nebo vytvářet pracovní místa i v místech vzdálených od regionálních center, jako jsou například vesnice vzdálené od větších měst. V těchto místech stát se svými stávajícími nástroji poskytuje podporu jen obtížně.

Prostřednictvím projektu získají živnostníci a další menší podniky nejen příležitost vytvořit nová pracovní místa i v regionech s obtížnou zaměstnavatelností. Současně s tím bude možné zkultivovat a efektivně využít nevyužívané nemovitosti, tzv. brownfields, či další obtížně využitelná místa v rámci stávajících průmyslových zón.


Regenerace zatížených lokalit

Brownfields mnohdy svému okolí vytváří nehezká panoramata. Nezřídka se svému okolí stávají doslova ekologickou či bezpečnostní hrozbou. Obdobně se pro živnoparky nabízí využití i jiných obtížně využitelných ploch nebo třeba nevyužitých ploch ve stávajících průmyslových zónách.

Zanedbané, a případně i kontaminované opuštěné areály, objekty a pozemky nelze využívat, aniž by proběhla jejich regenerace. Projekt Živnoparků umožní tyto nemovitosti znovu oživit a nabídne je zájemcům z řad živnostníků a malých podniků. Regeneraci je možné financovat například z prostředků Evropské unie, které Česká republika v současném období nedočerpala.

Díky tomu se v regionu namísto pozůstatků průmyslové či zemědělské činnosti objeví příležitosti v podobě nových pracovních míst. Projekt tedy živnostníkům a menším podnikům usnadní podnikání a současně pozitivně ovlivní zaměstnanost, zabrání odlivu obyvatel z malých obcí do větších měst, pomůže oživit venkov, přispěje jeho rozvoji i zvýší jeho atraktivitu.


Koordinačně poradenské centrum

Vhodným prvním krokem budování „pilotního“ živnoparku bude zřízení poradenského centra. Centrum bude v prvotní fázi sloužit zájemcům z řad starostů a členů vedení obcí, kteří zde získají informace a znalosti potřebné k realizaci konkrétních projektů živnoparků v jejich lokalitách. Toto centrum bude dále sloužit jako koordinačně realizační centrum pilotního a případně dalších projektů.

V budoucnosti centrum poslouží jako „know-how centrum“ pro budoucí uživatele parků i jako konzultační středisko pro zájemce z řad zastupitelů místní samosprávy, kteří by chtěli živnoparky zřídit také ve své lokalitě či regionu.


Realizace projektu

Prvním faktickým krokem realizace projektu je zmapování vhodných lokalit v českých městech a obcích, které by bylo možné změnit v tzv. živnoparky. Již při identifikaci lokality budou vytvořeny projekty, ve kterých se jednotliví zájemci smluvně zavážou využít regenerovaných výrobních nebo administrativních prostor.

Na základě vyhodnocení zájmu budou tyto objekty sanovány od ekologických zátěží a regenerovány, aby nabídly prostory vhodné pro podnikání. Obdobně budou připraveny také nevyužívané plochy ve stávajících průmyslových zónách.

Zájemci splňující kritéria projektů (živnostníci, drobné podniky) získají příležitost tyto prostory využívat po dobu 5 - 10 let za zvýhodněných podmínek. Za využití prostor budou platit symbolické ceny, ostatní provozní náklady, vodu a energie budou podnikatelé hradit v plné výši. (Náklady na energie lze snížit např. zapojením se do projektu Společných nákupů energií.)

V rámci zapojení do živnoparku získají zapojené subjekty také služby poradenského centra. Konzultační, poradenská a vzdělávací činnost bude probíhat ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. Získané informace mimo jiné usnadní živnostníkům základní orientaci v právních a ekonomických problémech vztahujících se k jejich podnikání, v oblastech managementu, vedení účetnictví, komunikace se státní správou, v oblasti využívání IT technologií a dalších, po kterých během realizace projektu vznikne poptávka.


Výhody pro podnikatele

Zapojením do živnoparků získají podnikatelé především příležitost snížit výdaje na pronájem provozoven. Uspořené prostředky budou moci investovat do rozvoje svého podnikání, rozšíření portfolia služeb a produktů nebo do vytváření nových pracovních míst. Vedle toho získají přístup ke službám poradenského centra, které jim pomůže efektivně řešit otázky spojené s každodenním chodem firmy, s daňovou a ekonomickou problematikou a dalšími oblastmi.

Provozovatelé živnoparků získají zdroje na kultivaci a regeneraci vlastního majetku, zvýší jejich hodnotu a konkurenceschopnost. Vedle nového příjmu z dosud nevyužívaných prostor se zvýší i jejich postavení a prestiž v regionu, získají příležitost oslovit nové klienty, kterým budou moci nabízet další služby.


Výhody pro občany

Nově vzniklá pracovní místa v živnoparcích umožní občanům pracovat v místě bydliště, aniž by museli trávit čas dojížděním za prací do regionálních center nebo se dokonce přestěhovat. Ušetřený čas budou moci věnovat rodině, péči o domácnost nebo relaxaci.


Výhody pro lokalitu/region

Nejviditelnější výhodou je bezesporu regenerace, kultivace a následné efektivní využití zatížené lokality nebo nevyužitého prostoru ve stávající průmyslové zóně. Firmy v živnoparcích přinesou lokalitě nová pracovní místa buď přímo ve firmách, nebo v doplňkových službách. V průběhu budování živnoparků vznikne krátkodobá poptávka po firmách ve stavebnictví a přidružených oborech.

Zvýšená nabídka pracovních míst pomůže snížit migraci obyvatel za prací z venkova do větších center a lokalita se stane atraktivnější pro obyvatele i pro nové investory. Jistota pracovního místa v místě bydliště potom druhotně napomáhá udržení lokality „při životě“, neboť občané častěji využívají lokálních služeb či rovnou inspirují vznik služeb nových. V neposlední řadě se také zvýší příjmy z odvodů a daní.